Reklamacje i zwroty

 

 
Firma ATIK zobowiązuje się dostarczyć zakupione rzeczy bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 

1. Reklamacjea) Jeśli zauważysz, że przesyłka jest uszkodzona, niekompletna, książki zostały wadliwie wydrukowane lub powinny zawierać, a nie zawierają nośnika (np: płyty CD lub DVD) bardzo prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

b) Przy odbiorze paczki prosimy przed podpisaniem odbioru dokładnie sprawdzić, czy nie nosi ona żadnych śladów uszkodzeń mechanicznych.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie (obtłuczone lub rozdarte pudełko, zerwana taśma, zamoknięte opakowanie itp.) należy w obecności kuriera sprawdzić zawartość przesyłki a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru sporządzić protokół uszkodzenia.

c) Podpisanie "zgodnego przyjęcia paczki" traktuje się jako zrzeczenie się roszczeń z tytułu uszkodzeń mechanicznych towaru.

Opis procedury reklamacyjnej:

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@atik.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

2. Zwroty Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:


W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od zawartej umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@atik.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres Hurtownia ATIK Sp.J., Jawornik 294, 32-400 Myślenice.


 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:


(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 


[DANE SPRZEDAJĄCEGO]

…………………………….
...........

……………………………..........

..................................

Ja................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży

następującej/ych rzeczy …….……………………………………………………………………………………....................

.................................................................................................................................,

numer zamówienia ………………………………

Data zawarcia umowy to ………………………………...……., data odbioru …………………………………………….…


Imię i nazwisko ………………………………………………………….


Adres …...…………………….……..…………………………………….

Miejscowość, data …………………….………………………………

…….……………………………………………………………………........
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)
Proszę o dokonanie zwrotu zapłaconej kwoty za towar na rachunek bankowy:

........................................................................................................

 Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:


W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca ponosi koszt odesłania towaru w wysokości najnijszego kosztu dostawy dostępnego w sklepie. Brak odstąpienia od umowy:


Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu internetowego ATIK.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


3. Adres wysyłki reklamacyjnejZwroty należy przesyłać na:   Hurtownia ATIK, Jawornik 294, 32-400 Myślenice

Kontakt w sprawie reklamacji: e-mail: biuro@atik.pl, tel. 601 532 216

 

Przypominamy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

 Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie, 31-007 Kraków, ul.Wiślna 3. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


Koszty wysyłki

koszty dostawy

Recenzje
baner_recenzje
Tanie podreczniki

 

Nasza księgarnia to idealne miejsce, w którym można kupić tanie podręczniki do szkoły. Zakup podręczników to zawsze spory wydatek.strzałki


atik zaufane opinie
atik zaufane opinie
sposoby płatności

eCard
Księgarnia Internetowa ATIK » podręczniki szkolne, książki, gry ... Zapraszamy!