Regulamin

 

 

Regulamin zakupów sklepu ATIK.pl


Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego ATIK.pl, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu ATIK.pl i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


Sklep internetowy ATIK.pl dostępny pod adresem http://www.atik.pl, prowadzony jest przez firmę: Księgarnia ATIK Sp. J., z siedzibą w Krakowie przy ul. Łagiewnickiej 48, 30-417 Kraków. Numer NIP: 678-27-42-657, REGON: 357092126 (wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Sródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000097348) (dalej: ATIK.pl lub Sprzedawca).PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU
1. Sklep ATIK.pl prowadzi sprzedaż książek w formie papierowej i elektronicznej (audiobook, ebook) poprzez sklep internetowy pod adresem http://www.atik.pl oraz w księgarni stacjonarnej.
Witryna www.atik.pl umożliwia składanie zamówień oraz rezerwacji towarów wyszczególnionych na stronie www.atik.pl przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok z wyjątkiem przerw na naprawy bądź modernizację systemu.


KUPUJĄCY
2. Kupującym może być osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (dalej: Kupujący lub Klient).

PRODUKTY
3. Wszystkie towary oferowane w sklepie ATIK.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, w dziale "Wyprzedaż" mogą być oferowane towary używane.

CENY
4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych ATIK.pl są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają, podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

a) Wartość zamówienia zawierająca upusty i rabaty, może zostać dodatkowo pomniejszona, ze względu na zaokrąglenie wartości zamówienia, które związane jest z przeliczeniem ceny stosowanej w rozliczeniach detalicznych do ceny netto.

b) ATIK.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

c) ATIK.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

d) Promocje dostępne w sklepie internetowym ATIK.pl nie łączą się ze sobą.

 

PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW
5.1. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym ATIK.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68 poz. 360), podpis klienta - jako nabywcy towaru nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego, jako przedsiębiorcę.


5.2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli podatkowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika na stronie https://www.atik.pl. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru).


ZAMÓWIENIA ORAZ CZASOWE REZERWACJE
6. Zamówienie oraz czasowe rezerwacje w sklepie internetowym ATIK.pl można złożyć w następujący sposób:

a) za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego,

b) pocztą elektroniczną wysłaną pod adres: zamowienia@atik.pl lub faksem wysłanym pod numer: (12) 296 58 60. Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów.

c) telefonicznie pod numerem działu handlowego: 12 296 58 60, 601 532 216.

Sprzedawca przyjmuje zamówienie lub rezerwacje do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego lub rezerwowanego produktu w magazynie.
Zamówienia oraz rezerwacje realizowane są według kolejności złożenia danego zamówienia. O czasie realizacji decyduje m.in. numer zamówienia, rezerwacji w związku z czym zachęcamy do składania zamówień, rezerwacji przez system sklepu internetowego, co gwarantuje natychmiastowe nadanie numeru zamówienia, rezerwacji.

d) Użytkownik może zamówić książki oznaczone etykietą „w przedsprzedaży”. Termin realizacji takiego zamówienia zostaje wydłużony do czasu, kiedy książka trafi do regularnej sprzedaży.


7. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu atik.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie. ATIK.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

a) ATIK.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwość, co do rzetelności takiego zamówienia.

b) W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.


MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
8. W przypadku potwierdzenia  przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji w procesie zamówienia, zgodnie z regulacjami wskazanymi w pkt. 6 i 7 Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy ATIK.pl a Klientem.

WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM
9. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

 

PRAWA AUTORSKIE

10. Kupujący, który nabył jakiekolwiek produkty (w tym audiobooki i ebooki) w sklepie internetowym ATIK.pl („Nabywca”) może użytkować je zgodnie z przeznaczeniem na użytek własny, przy czym niedozwolone jest powielanie produktu, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej z właścicielem praw autorskich. Nabywca zobowiązany jest dbać o to, aby nieupoważnione osoby nie miały dostępu do zakupionego produktu w ten sposób, aby mogły korzystać z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
11.  Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez handlowca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Standardowo nie przekracza on 2 dni roboczych (dla zamówień złożonych do godziny 14:00 danego dnia). Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia max. do 10 dni roboczych po uprzednim poinformowaniu Klienta. W przypadku przedsprzedaży zamówienie zostanie zrealizowane z chwilą kompletacji wszystkich zamawianych książek. Datą realizacji zamówienia jest wówczas data określona „w realizacji od (dd.mm.rr)” przy konkretnym tytule. Data ta może ulec zmianie.

Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy

W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez ATIK.pl ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

 

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU) ORAZ KOSZT
12. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:

a) Przesyłka kurierska - paczka kurierska dociera do Klienta przeważnie na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca.

b) Poczta Polska - paczka pocztowa priorytetowa dociera do Klienta przeważnie w ciągu 1 - 3 dni roboczych od dnia jej nadania.

c) Paczkomaty - paczka jest dostarczana do wskazanego przez Klienta paczkomatu z reguły w ciągu 1 dnia roboczego od dnia nadania.

d) Paczka w RUCHu - przesyłka dostarczana jest do wybranego kiosku Ruchu do 2 dni roboczych

e) Odbiór osobisty -  ul. Łagiewnicka 48 w Krakowie.

12.1 ATIK.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem, podanym przez Kupującego.

12.2 ATIK.pl pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Kupującego, z którą Kupujący może zapoznać się w każdej chwili na stronie wysyłka i płatności.

12.3 ATIK.pl może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty, umieszczając stosowną informację na stronach atik.pl.

12.4 Koszt przesyłki, o którym mowa w pkt. 12.2 wliczany jest w kwotę pobrania.


PŁATNOŚCI

13. Płatności za zamówiony towar Klient może dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów:

a) za pobraniem - płacąc osobiście gotówką przy odbiorze w księgarni, kurierowi lub w paczkomacie. 
W przypadku zamówień obejmujących książki w przedsprzedaży nie można wybrać tej formy płatności. 

b)  przelewem bankowym na konto sklepu

c)  przelewem elektronicznym /ePrzelewem lub przelewem bezpośrednim/

ePrzelewy realizowane są poprzez wybranie przez Klienta jednej z dostępnych form płatności online i przekierowanie Go do serwisu transakcyjnego wybranego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu Klient powraca do strony internetowej sklepu.

d) kartą płatniczą.

13.1 W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości ATIK.pl zastrzega sobie prawo zażądania zaliczki. 

13.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności niż wymienione w pkt. 13, na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

13.3 W przypadku wybranych towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczania zamówień lub form dokonania płatności za zamówienie. 

13.4 Płatności online oraz przy pomocy kart płatniczych o których mowa w pkt. 13 c i 13 d obsługuje firma eCard S.A.
Dostępne są następujące formy płatności:

a) karty płatnicze:

 - Visa

 - Visa Electron

 - Mastercard

 - Maestro

b) e-przelewy

 - Płacę z Inteligo (Inteligo)

 - mTransfer (mBank) 

 - Multitransfer (MultiBank)

 - Płać z Nordea (Nordea)

 - Przelew24 (Bank Zachodni WBK)

 - Przelew z BPH (Bank BPH)

 - Płacę z iPKO (PKO BP)

 - Pekao24Przelew (Bank Pekao)

 - Płacę z City Handlowy (CityBank Handlowy)

 - PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)

 - MeritumBank Przelew (Meritum Bank)

 - Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)

 - Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)

 - Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)

 - Płać z ING (ING Bank Śląski)

 - Credit Agricole Bank Polska S.A.

 - Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)

c) przelewy półautomatyczne:

 - Deutsche Bank Polska S.A.

 - Invest Bank S.A.

 - Kredyt Bank S.A.

 - Raiffaisen Bank Polska S.A.

 - Bank Pocztowy S.A.

 - Bank Spółdzielczy we Wschowie


ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

14. Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem, może zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, z wyłączeniem zapisów wskazanych w pkt 15. Nabywca dokonuje zwrotu na swój koszt.

15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu internetowego ATIK.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:


a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

ł) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

16. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot zostanie przez Sprzedawcę przyjęty tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym (chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), nie nosi śladów użycia, nie był kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Dotyczy to również oryginalnego opakowania. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć oryginał paragonu lub kserokopię faktury VAT i dostarczyć do firmy ATIK na adres Księgarnia ATIK, ul. Łagiewnicka 48, 30-417 Kraków.

Nie przyjmujemy żadnych przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

17. Zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty za towar zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia dokonania zwrotu towaru na podane przez Klienta konto. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę.

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ I PROCEDURY REKLAMACYJNE
19. Towary oferowane w sklepie internetowym ATIK.pl są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub sklepu ATIK.pl. W przypadku, kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru.

20. Niezależnie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Klienta będącego konsumentem, wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).

21. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niezgodności z zamówieniem czy okradzenia przesyłki w transporcie.

22. W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą):

a) sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową

b) sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru

c) kupujący traci uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy

d) sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

23. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z  pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać najtańszym sposobem dostawy, na adres sklepu "ATIK.pl" lub dostarczyć do księgarni stacjonarnej.

24. W przypadku terminowego i formalnie prawidłowego złożenia reklamacji Kupujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w pierwszej kolejności może żądać wyłącznie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Kupujący nie może jednak zgłaszać takich roszczeń w przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Dopiero, jeżeli z podanych wyżej przyczyn kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo, jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy - od umowy nie może on jednak odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna - w takim wypadku kupujący może jedynie dochodzić innych roszczeń (wymiana lub naprawa, a w następnej kolejności obniżenie ceny towaru).

25.W terminie 30 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji kupującego dotyczącej niezgodności towaru z umową, Sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) - w takim przypadku Sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy. W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 30 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanego towaru przez Sprzedawcę, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za zasadną.

26. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.

27. W przypadku, gdy stroną kupującą nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego)

28. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
28. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń). Jednocześnie Klient wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Opineo Sp. z o.o. oraz na jego przetwarzanie przez sklep ATIK.pl oraz Opineo Sp. z o.o. w celu oceny dokonanej transakcji w sklepie ATIK.pl. Sklep nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Klientach i zakupach dokonanych przez Klientów.

29. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. Administratorem danych osobowych Klientów jest ATIK.pl Księgarnia ATIK Sp.J., z siedzibą w Krakowie przy ul. Łagiewnickiej 48, 30-417 Kraków.
Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

29.1 Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego Atik.pl:

Przeczytaj Politykę Prywatności

29.2
Nowe zasady dotyczące cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej „Polityce Cookies”.

 
OPISY PRODUKTÓW
30. „Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność "ATIK.pl Księgarnia ATIK Sp. J., http://www.atik.pl. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z bazy danych ATIK.pl.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
31. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.atik.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

32. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014.

33. ATIK.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.atik.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

34. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.


Opinie i pytania dotyczące pracy księgarni internetowej ATIK.pl prosimy przesyłać na adres biuro@atik.pl

Ostatnia aktualizacja 25.12.2014r.

Koszty wysyłki

koszty dostawy

Recenzje
baner_recenzje
Tanie podreczniki

 

Nasza księgarnia to idealne miejsce, w którym można kupić tanie podręczniki do szkoły. Zakup podręczników to zawsze spory wydatek.strzałki


atik zaufane opinie
atik zaufane opinie
sposoby płatności

eCard
Księgarnia Internetowa ATIK » podręczniki szkolne, książki, gry ... Zapraszamy!